A yw Cychod Chwyddadwy yn Dda ar gyfer Pysgota?

A yw Cychod Chwyddadwy yn Dda ar gyfer Pysgota?

fishing rod mounted in a built in rod holder for an inflatable boat

A minnau erioed wedi pysgota o gwch gwynt o'r blaen, rwy'n cofio bod yn eithaf amheus pan roddais ergyd iddo gyntaf.Mae'r hyn rydw i wedi'i ddysgu ers hynny wedi agor fy llygaid i fyd pysgota cwbl newydd.

Felly, a yw cychod pwmpiadwy yn dda ar gyfer pysgota?Mae llawer o gychod chwyddadwy sydd wedi'u cynllunio ar gyfer pysgota yn unig yn cynnig ymwrthedd tyllu, dalwyr gwialen a hyd yn oed bachau modur trolio.O'u cymharu â chychod cragen galed, mae cychod chwyddadwy yn cynnig llawer o fanteision o ran hygludedd, storio ac yn cynnig perfformiad gwych ar y dŵr am bris mynediad isel.

Er fy mod yn bendant yn gefnogwr enfawr o gychod chwyddadwy ar gyfer eu holl fanteision unigryw ar gyfer pysgota, y gwir yw nad ydynt yn ffit perffaith ar gyfer pob sefyllfa.

Pan fo cwch chwyddadwy yn opsiwn da ar gyfer pysgota

Os ydych chi'n unrhyw beth fel fi, pan oeddech chi'n chwilio am gwch pysgota am y tro cyntaf rydych chi bron yn ddieithriad yn edrych ar gychod cragen galed.Roedd y broblem i mi yn ddeublyg: yn sicr nid oedd gennyf le storio ar gyfer cwch cragen galed, ac nid oeddwn yn meddwl y gallwn ei fforddio.Dyma lle daeth cychod chwyddadwy i'r adwy i mi.

inflatable boat deflated and folded up in the trunk of a red SUV

Mae llawer i'w ddweud am allu pacio cwch yng nghefn eich car…

Y fantais unigol fwyaf arwyddocaol i brynu cwch pwmpiadwy ar gyfer pysgota yw'r diffyg lle storio y bydd ei angen arnoch.Gyda chychod cregyn caled, mae angen rhywle arnoch i'w storio, rhywbeth a all ei gludo (fel tryc neu SUV), a rhywbeth fel trelar i osod y cwch wrth ei gludo.I mi, y cyfan y gallwn i feddwl amdano oedd yr holl dreuliau a fyddai'n adio i fyny pe gallwn rywsut ei chael hi'n galed yn y lle cyntaf.Ar gyfer cwch pwmpiadwy, y cyfan yr oeddwn ei angen oedd ychydig o le storio a boncyff car.

Yn ffodus, mae gan bron bob cerbyd nad yw'n geir smart ddigon o le i gludo cwch pwmpiadwy o'ch tŷ i'ch hoff dwll pysgota.Roedd hyn yn fantais sylweddol i mi ac yn un o'r rhesymau mwyaf pam y penderfynais, yn y diwedd, i fynd gyda chwch gwynt.Fe wnaeth bywyd gymaint yn haws i mi.

Mantais fawr arall cwch pwmpiadwy ar gyfer pysgota yw bod y hygludedd yn caniatáu i mi bysgota mewn lleoliadau na allwn byth freuddwydio gyda chwch cregyn caled.Er enghraifft, aeth fy mrawd a minnau â'm cwch pwmpiadwy Seahawk 4 i bysgota ar lyn milltir i mewn i'r Goedwig Genedlaethol nad oedd ganddo unrhyw lwybrau yn arwain ato.

Ac er y byddaf yn cyfaddef yn rhwydd fod milltir braidd yn rhy hir i gludo’r cwch gwynt mawr hwnnw, fe ganiataodd i ni gael y profiad gwych hwn o bysgota llyn anghysbell heb orfod gyrru 12 awr i ymweld â’r Dyfroedd Ffin.

Dyma un o fy hoff rannau am bysgota gyda chwch chwyddadwy: mae'n declyn gwych sy'n caniatáu ar gyfer anturiaethau gwych na fyddech efallai'n eu profi fel arall.Felly mae croeso i chi fod yn greadigol yma a rhoi cynnig ar rai llynnoedd na fyddech efallai wedi eu hystyried fel arall.

view of thick trees while fishing a remote lake from an inflatable boat

Yr olygfa o’n cwch gwynt pan oeddem yn pysgota’r llyn anghysbell hwn fwy na milltir o’r ffordd agosaf.

Mantais fawr olaf prynu cwch pwmpiadwy ar gyfer pysgota yw bod eich arian yn mynd i fynd yn llawer pellach na phe baech yn ceisio prynu cwch cragen caled.Fel y soniais uchod, nid oes angen i chi gael car mwy neu drelar i'w dynnu na garej i'w storio yn y cyfamser.Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw car gyda chefnffordd.I mi, roedd hyn yn golygu y byddai cwch pwmpiadwy yn caniatáu i mi fynd i bysgota yn y ffyrdd yr oeddwn am wneud hynny yn llawer cyflymach ac ni fyddai angen i mi arbed arian am flynyddoedd.

Yn well eto, gydag ychydig o greadigrwydd a DIY, gallwch chi wneud gwelliannau sylweddol i gwch chwyddadwy trwy ychwanegu nodweddion fel llawr pren haenog arferol neu ddalwyr sedd neu flwch batri ar gyfer modur trolio.Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd, ac nid yw'r addasiadau bob amser yn gofyn am ddim mwy na jig-so, rhywfaint o bapur tywod, ac efallai gwn glud poeth.Gan fy mod wrth fy modd yn adeiladu pethau ac yn mwynhau cymryd yr amser i addasu pethau ar gyfer fy anghenion, roedd hyn yn fantais fawr i mi.

A yw'n ddiogel cael bachau miniog mewn cwch pwmpiadwy?

Am reswm rhagorol, un o'r pethau cyntaf y mae unrhyw un yn ei feddwl wrth ystyried prynu cwch pwmpiadwy ar gyfer pysgota yw a ydyn nhw'n mynd i'w dyllu â'u bachau.Mae hyn yn wir yn ddealladwy, ond mae'n bwysig gwybod bod yna lawer o gychod gwynt wedi'u cynllunio ar gyfer pysgota yn unig felly maen nhw'n cynnwys deunyddiau adeiladu gwydn iawn a fyddai'n gallu gwrthsefyll proc o fachyn pysgota.Rheolaeth dda yw chwilio am ddeiliaid gwialen neu fathau eraill o ychwanegion pysgota wrth geisio dod o hyd i gwch pwmpiadwy a fyddai'n dda ar gyfer pysgota.Efallai na fyddwch chi'n ei gredu nes i chi ei weld, ond mae'r cychod gwynt hyn sy'n cael eu hadeiladu ar gyfer pysgota yn defnyddio deunyddiau llawer trymach nag y byddech chi'n ei ddisgwyl i ddechrau.

two fishing poles and a tackle box laying in an inflatable boat on a lake

Er bod mwy o risg o'i gymharu â chwch pysgota traddodiadol, mae cychod chwyddadwy modern wedi'u cynllunio gyda deunyddiau trwchus a all wrthsefyll amlygiad i'ch offer pysgota.

Wedi dweud hynny, byddai'n ddoeth bod ychydig yn fwy gwyliadwrus o'ch gwrthrychau miniog fel bachau wrth bysgota mewn cwch pwmpiadwy.Ydynt, fe'u hadeiladir i drin bachau miniog, a dylent fod yn iawn, ond byddai'n ddoeth bod ychydig yn fwy gofalus o gymharu â phan fyddwch chi'n pysgota o gwch cragen galed.Rwy'n gwybod fy mod yn sicr yn fwy ymwybodol o ble mae fy bachyn, ac rwy'n gwneud fy ngorau i gadw fy mocs tacl yn lân ac ar gau wrth bysgota yn fy nghwch pwmpiadwy.Synnwyr cyffredin ydyw, a does neb eisiau profi twll tra allan ar y dŵr.

Pryd fyddai cwch pwmpiadwy yn ddewis anghywir ar gyfer pysgota?

Iawn, felly rydym wedi sefydlu bod yna lawer o sefyllfaoedd lle mae cwch pwmpiadwy yn opsiwn gwych ar gyfer pysgota.Ond yn amlwg, mae rhai sefyllfaoedd lle mae'n gwneud synnwyr i fuddsoddi mewn cwch cregyn caled go iawn.Felly beth yw'r rheini?

Y pethau cyntaf yn gyntaf, os ydych chi'n prynu cwch gyda'r disgwyliad o oes o ddefnydd, mae'n debyg nad yw cwch pwmpiadwy yn addas i chi.Gyda gofal priodol wrth storio, gallwch ddisgwyl i'r mwyafrif o gychod pysgota chwyddadwy bara rhwng 5 a 10 mlynedd.Weithiau maen nhw'n para'n hirach, ond fyddwn i ddim yn betio arno, yn enwedig os ydych chi'n gobeithio ei ddefnyddio'n aml.Am y rheswm hwn, credaf y byddai'n well buddsoddi mewn cwch cregyn caled os ydych yn disgwyl oes o ddefnydd aml.

pumping up an inflatable boat with a a hand pump, with feet holding the base of the pump

Er y gellir symleiddio gosodiad cwch chwyddadwy yn bendant, mae rhai pethau a fydd bob amser yn cymryd amser.

Y peth arall yw, er bod cychod chwyddadwy yn wych ar gyfer hygludedd ac nad oes angen tunnell o le storio arnynt, y gwir yw y byddant yn cynnwys mwy o setup bob tro y byddwch chi'n ei ddefnyddio.Nid ydych chi'n mynd i adael cwch pwmpiadwy ynghlwm wrth doc ar lyn y mae gennych chi gartref neu gaban arno.

Felly os ydych chi yn y sefyllfa a'ch bod yn chwilio am gwch y gallwch chi ei glymu i'ch doc, byddai cael cwch pwmpiadwy yn gwneud pysgota'n boen enfawr yn y casgen ac yn mynd i arwain at bysgota llai nag y dymunwch.Nid oes neb eisiau hynny, a'r gwir yw, os ydych chi yn y senario a'ch bod eisoes wedi buddsoddi mewn tŷ llyn neu gaban, mae'n debyg na fyddwch chi'n ystyried cwch pwmpiadwy, i ddechrau.Felly ewch allan i fuddsoddi mewn cwch cragen galed iawn.Ni fyddwch yn difaru, a byddwch yn treulio cymaint o amser â hynny ar y dŵr yn gwneud yr hyn yr hoffech ei wneud mewn gwirionedd: pysgota.


Amser postio: Mai-09-2022